Aktualności
02.12.2017

Mikołajki na 95,9 fm

6 grudnia słuchajcie nas uważnie już od rana! Przygotowaliśmy dla Was worki pełne prezentów od kortowskiego Mikołaja i naszych partnerów. Zapraszamy do udziału w konkursach!

Konkursy zostaną przeprowadzone na antenie w następujących audycjach: Radio Rano, Uwierz w Muzykę, Gramy Twoje, UWM FM Po Południu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin Konkursu Mikołajkowego
w Radiu UWM FM.

§1 Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Radio UWM FM.

§2. Sponsorami konkursu są:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Radio UWM FM,
iESCAPE,
PLANETA FORMY fitness club,
Kręgielnia TEN#CODE na Jarotach,
Qźnia Muzycznych Klimatów.

§3 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Radia UWM FM.

§4 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§5 Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz na opublikowanie imienia (ewentualnie nazwiska) w trakcie programu radiowego.

§6 Każdy z 6 laureatów Konkursu Mikołajkowego zostanie wyłoniony w jednym z 6 konkursów przeprowadzonych na antenie Radia UWM FM dnia 06.12.2017 roku od godz. 7 do godz. 18.

§7 Nagrodą w każdym z 6 konkursów jest 1 zestaw konkursowy, każdy o tej samej wartości.

§8 Wartość każdego z 6 zestawów konkursowych nie przekracza kwoty 760 zł stanowiącej kwotę wolną od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

§9 Wszystkie pojedyncze konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§10 Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe w trakcie konkursów przeprowadzonych dnia 06.12.2017 roku.

§11 Zwycięzca konkursu nie może przenieść swego prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§12 Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.

§13 Organizator konkursu oraz sponsorzy nagród nie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów będących nagrodami.

§14 Termin odbioru nagród wynosi dwa tygodnie od daty roztrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.

§15 Nagrodę odbiera osobiście laureat. W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

§16 W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać inny członek rodziny lub znajomy okazując upoważnienie.

§17 Zestawy konkursowe mogą zostać wysłane pocztą - dotyczy to w szczególności osób nie mieszkających na terenie miasta Olsztyn.

§18 Radio nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nie dostarczone z winy laureata konkursu (np. podanie błędnych danych adresowych, odmowa przyjęcia przesyłki itp.) lub z winy poczty.

§19 Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§20 Laureat każdego z konkursów przez 7 dni od wygranej nie może brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM.

§21 Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Radio w celach promocyjno - marketingowych oraz statystycznych związanych z prowadzoną przez Radio działalnością.

§22 Uczestnicy konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych.

§23 Radio otrzymuje prawo do publikacji listy zwycięzców poszczególnych konkursów w programie lub na własnych stronach internetowych.

§24 Radio ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu.

§25 Radio zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: