Kontakt
08.02.2011

Regulamin konkursów

Regulamin konkursów w Radiu UWM FM.


§1 Organizatorem konkursów jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Radio UWM FM

§2 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Radia UWM FM.

§3 Wszystkie konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie oraz na opublikowanie imienia (ewentualnie nazwiska) w trakcie programu radiowego.

§5Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu. Redakcja nie odpowiada za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów będących nagrodami.

§6 Termin odbioru nagród wynosi dwa tygodnie od daty roztrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.

§7 Nagrodę odbiera osobiście laureat. W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

§8 W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać inny członek rodziny lub znajomy okazując upoważnienie.

§9 Niektóre nagrody mogą być wysłane pocztą - dotyczy to w szczególności osób nie mieszkających na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

§10 Radio nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nie dostarczone z winy laureata konkursu (np. podanie błędnych danych teleadresowych, odmowa przyjęcia przesyłki itp.) lub z winy poczty.

§11 Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§12 Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe w trakcie programu (wg zasad konkretnego konkursu)

§13 Laureaci konkursów przez 7 dni od wygranej nie mogą brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM. W przypadku biletów na koncerty lub wydarzenia kulturalne data realizacji nagrody jest tożsama z datą udziału w konkursie. Nie można również w czasie pomiędzy datą wygrania, a datą realizacji nagrody (koncert) brać udziału w innych konkursach organizowanych przez Radio UWM FM. 

W przypadku konkursów, w których do wygrania przewidziane są zaproszenia do restauracji (Mezze, Tapasta, Malta Cafe) laureat konkursu przez 30 dni od wygranej nie może brać udziału w tychże konkursach, przy czym nie traci on prawa do udziału w pozostałych konkursach organizowanych przez Radio UWM FM (uwzględniając pozostałe zapisy tego regulaminu).

§14 Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nie danych osobowych przez Radio w celach promocyjno - marketingowych oraz statystycznych związanych z prowadzoną przez Radio działalnością.

§15 Uczestnicy konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych.

§16 Radio otrzymuje prawo do publikacji listy zwycięzców poszczególnych konkursów w programie lub na własnych stronach internetowych.

§17 Radio ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu.

§18 Radio zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.

§19 Radio nie ponosi odpowiedzialności za odwołane koncerty i inne wydarzenia na które rozdaje bilety. W związku z powyższym nie ma obowiązku informowania poszczególnych osób, które wygrały bilety o odwołanych imprezach.

§20 W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.

 

 

 

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: