Kontakt
08.02.2011

Regulamin konkursów

Regulamin konkursów w Radiu UWM FM

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn - Radio UWM FM z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 1, 10-722 Olsztyn.
2.  Wszystkie konkursy są organizowane na zasadach ogólnych określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku konkursów tematycznych, gdy ich formuła odbiega od określonych w niniejszym Regulaminie postanowień, Organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.uwmfm.pl
4. Konkursy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundatorem nagród jest Organizator lub Sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników oraz zleceniobiorców zarówno Organizatora, jak i Sponsora nagród.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie oraz na opublikowanie imienia w trakcie programu radiowego.
2. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe wskazane przez Organizatora.
3. Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe w trakcie programu (wg zasad konkretnego konkursu).

§3 Nagrody

1.   Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.  Organizator oraz sponsorzy nagród nie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów będących nagrodami.
2. Termin odbioru nagród wynosi dwa tygodnie (14 dni) od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.
3. Zwycięzca konkursu nagrodę odbiera osobiście w siedzibie Radia UWM FM przy ul. Kanafojskiego 1, 10-722 Olsztyn (dalej Radio). W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać członek jego rodziny lub inna wyznaczona w tym celu, przy każda z nich musi okazać stosowne upoważnienie.
a) W chwili odbioru nagrody należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość celem okazania go osobie wydającej nagrodę.
b) Nagrody wydawane są tylko w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-15:00.
4. Niektóre nagrody mogą być wysłane pocztą - dotyczy to w szczególności osób niemieszkających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Aby skorzystać z tej możliwości zwycięzca powinien pobrać odpowiedni formularz ze strony  www.uwmfm.pl i podpisać go. Po czym powinien on ten formularz zeskanować  i wysłać na adres e-mail: biuro@umwfm.pl albo oryginał wysłać pocztą na adres Radia UWM FM.
5. Radio nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nie dostarczone z winy laureata konkursu (np. podanie błędnych danych adresowych, odmowa przyjęcia przesyłki itp.) lub z winy poczty.
6.  Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
7.  Laureaci konkursów przez 7 dni od wygranej nie mogą brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM. Nie można także więcej niż jeden raz brać udziału w konkursie, w którym do wygrania jest zaproszenie na ten sam koncert.
8. W przypadku biletów na koncerty lub wydarzenia kulturalne data realizacji nagrody jest tożsama z datą udziału w konkursie.
9. W przypadku konkursów, w których do wygrania przewidziane są zaproszenia do restauracji, laureat konkursu przez 30 dni od wygranej nie może brać udziału w tychże konkursach, przy czym nie traci on prawa do udziału w pozostałych konkursach organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Radio UWM FM (uwzględniając pozostałe zapisy tego regulaminu).

§4 Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez zwycięzcę konkursu.
2. Organizator będzie zbierał od każdego ze zwycięzców konkursu dane w postaci imienia i nazwiska.
3. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców w określonych przypadkach następujące dane:
a) adres e-mail - w przypadku konkursu, w których odpowiedzi na pytania konkursowe przesyła on za pośrednictwem e-mail,
b) adres miejsca zamieszkania - w przypadku wysyłki nagrody na podany przez zwycięzcę adres zamieszkania,
c) numer telefonu kontaktowego - w przypadku konkursów, w których warunkiem uczestnictwa jest podanie przez zwycięzcę numeru telefonu,
3. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane w celu odbioru nagrody przez zwycięzcę, a także w celach marketingowych (w przypadku odrębnego oświadczenia o zgodzie).
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
6.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

                                                  §5 Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu.
2. Organizator ma również prawo wykluczyć uczestnika, który już co najmniej raz został wykluczony z jednego z poprzednich konkursów na podstawie przesłanek określonych w par. 5 ust. 1
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołane koncerty i inne wydarzenia na które rozdaje bilety. W związku z powyższym nie ma obowiązku informowania poszczególnych osób, które wygrały zaproszenia o odwołanych imprezach.
5. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.

 

 

 

Regulamin ogólny konkursów Premium SMS

1.Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem konkursów jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn - Radio UWM FM z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 1, 10-722 Olsztyn. – zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

1.2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia konkursów dla słuchaczy ... (dalej „Konkurs”).

1.3. Konkursy odbywać się będą w terminie od 14.07.2021 do odwołania. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy (dalej „Uczestnik”) i emitowane w programie antenowym Radia UWM FM. W konkursie dla każdej edycji przewidziane są nagrody. W dniu, w którym zostanie ogłoszona edycja konkursu, na stronie internetowej www.uwmfm.pl lub na fanpage Radio Uwm fm zostanie dla danej edycji opublikowana lista nagród wraz z ich wartością oraz godzina emisji konkursu. Powyższe dane zostaną również podane na antenie Radio UWM FM. Częstotliwość edycji konkursu zależeć będzie od organizatora.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych z pkt 1.5. poniżej.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

2. Zasady uczestnictwa w konkursie

2.1. Aby wziąć udział w edycji konkursu należy zgodnie z informacją od Organizatora dotyczącą zasad edycji Konkursu udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe, które będzie ogłoszone dla danej edycji Konkursu, w terminie dla niej określonym. Udzielenie odpowiedzi odbywać się będzie poprzez wysłanie wiadomości SMS Premium pod wskazany przez Organizatora numer telefonu- 71480. Koszt SMS-a Premium to 1,23 zł z VAT. Na potrzeby konkursu ustala się prefiks o treści UWM. Każde zgłoszenie konkursowe będzie poprzedzone prefiksem i znakiem kropki.

2.2. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. Koszt przesłania SMS-a  wynosi 1,23 zł z VAT niezależnie od operatora. Koszt za wysłanie SMS-a obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS-a będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata w wysokości 1,23 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

2.3. W odpowiedzi na wysłanego SMS-a Uczestnik otrzymuje SMS-a zwrotnego                                               z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie, na co niniejszym wyraża zgodę. Uczestnik nie ponosi kosztu otrzymanej wiadomości.

2.4. Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu deklaruje swoje uczestnictwo w Konkursie, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. 

2.5. Wiadomość SMS Premium można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski. Usługa nie działa w roamingu.

2.6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać dowolną ilość wiadomości SMS Premium.

2.7. W konkursach może wziąć udział każdy uczestnik posiadający telefon z możliwością wysyłania wiadomości SMS.

 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu

3.1. Odpowiedź na pytanie konkursowe otwarte w danej edycji Konkursu będzie oceniana przez Jury Konkursowe. Trzyosobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli organizatora zostało powołane przez Organizatora Konkursu na cały czas jego trwania i będzie podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym prowadzonym po zakończeniu danej z edycji Konkursu. Liczba zwycięzców zależy od liczby nagród określonych dla edycji Konkursu.

3.2. Kryterium oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest wybór najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych odpowiedzi nadesłanych na ogłoszone w edycji pytanie konkursowe.

3.3. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy, powiadomi go telefonicznie dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie. 

3.4. Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie na przestrzeni 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.  

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z  przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.

 

4. Nagrody

4.1. Nagrodę w danej edycji konkursu mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub voucher/kupon/bon wartościowy. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia UWM FM, taka informacja będzie również zawarta na stronie internetowej www.uwmfm.pl. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 760 zł, zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi (jako płatnikowi) zryczałtowany 10% podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.

4.2. Sponsorem nagród w konkursie jest Sponsor, który zostanie określony podczas przeprowadzania konkretnego konkursu.

4.3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.4. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Radia UWM FM, ul. Kanafojskiego 1 w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Niezgłoszenie się do siedziby Organizatora w celu odebrania nagrody w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody.

4.5. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym  (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.

4.6. Sponsor może zadecydować w konkretnym przypadku o wysłaniu nagrody do zwycięzcy kurierem lub drogą pocztową.

 

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu.

5.2. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane (imię , nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora   z siedzibą w Białymstoku, ulica Zwierzyniecka 4, w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).

5.3. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

5.4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale od ich podania uzależnione jest otrzymanie nagrody.

5.6. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie  w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

6.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, adres zamieszkania, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

6.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Radia UWM FM, ul. Kanafojskiego 1 oraz na stronie www.uwmfm.pl 

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

REGULAMIN KONKURSU DŻEM Z ELEKTRONÓW

 

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza internetowy konkurs dotyczący wydarzenia muzycznego Dżem z Elektronów.

2. Celem konkursu jest popularyzacja wydarzenia muzycznego Dżem z Elektronów organizowanego pod patronatem Radia UWM FM.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i ogólnopolski.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia konkursowego zgodnie zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

3. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

III. FORMA PREZENTACJI ZGŁOSZENIA

Konkurs organizowany jest w internecie na portalu Facebook. Uczestnik musi dołączyć do wydarzenia Dżem z Elektronów Uncertainty Principle vol. 5 i udostępnić je na swoim prywatnym profilu na Facebooku. Następnie napisać w komentarzu pod postem konkursowym swój przepis na Dżem z Elektronów.

IV. OCENA ZGŁOSZEŃ

  1. Komisja konkursowa składa się z osób wskazanych przez Radio UWM FM.

  1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu, w szczególności, jeśli żadne ze zgłoszeń nie będzie spełniać kryteriów oceny w dostatecznym stopniu.

  1. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 20:00 w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu zgłoszeń.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 marca 2024 r.

2. Informacja o zwycięzcy konkursu znajdzie się na stronie https://www.facebook.com/uwmfm

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

5. Od decyzji Organizatora w przedmiocie wyboru zwycięskiego zgłoszenia nie przysługuje środek odwoławczy.

6. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz doręczone w miejscu i terminie w nim określonym.

VII. NAGRODA

  1. Autorzy 3 najbardziej kreatywnych odpowiedzi otrzymają zaproszenie na imprezę oraz jedną z trzech ręcznie robionych maskotek.

  2. Warunki odbioru nagrody zostaną ustalone indywidualne ze zwycięzcą konkursu.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

Przekazanie zgłoszenia do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zgłoszenie zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:

a) w Centrum Marketingu i Mediów UWM: Piotr Szauer – sekretarz konkursu, tel. 89 5245588 pisz@uwmfm.pl

b) na stronie internetowej http://www.uwmfm.pl/artykul/246/regulamin-konkursow.html

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w zakresie i w celach związanych z Konkursem zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: