Aktualności
12.07.2016

Z Szyman do Berlina z Radiem UWM FM!

Zapraszamy do udziału w naszym wakacyjnym konkursie! W każdy poniedziałek możecie wygrać lot dla dwóch osób z Szyman do Berlina i z powrotem. Czekamy na Wasze zdjęcia z koncertów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych. Autorzy najciekawszych powalczą o nagrody.

Zachęcamy w ten sposób do uczestniczenia w koncertach i odbierania muzyki na żywo. Na zdjęciach mile widziane będą akcenty związane z Radiem UWM FM lub sami artyści w których wytępie uczestniczyliście. Obowiązkowo jednak musicie pojawić się na nich Wy! Na fotografie przesyłane drogą mailową czekamy do piątku. Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu.

 

 

 

Regulamin konkursów „Z Szyman do Berlina z Radiem UWM FM”.

 

§1

Organizatorem konkursu i sponsorem tzw. „nagrody pocieszenia” jest Radio UWM FM, natomiast SprintAir S.A., jest organizatorem konkursu jak i sponsorem nagrody głównej.

§2

Laureaci konkursu wyłaniani są cyklicznie w 6 finałach w dniach:

1). 18.07.2016 r.,

2). 25.07.2016 r.,

3). 01.08.2016 r.,

4). 08.08.2016 r.

5). 16.08.2016 r.

6). 22.08.2016 r.

§3

Nagrodą główną w każdym z 6 finałów jest 1 podwójny bilet lotniczy w dwie strony na lot na trasie Olsztyn-Mazury - Berli Tegel - Olsztyn-Mazury obsługiwanej przez linię lotniczą SprintAir, natomiast tzw. „nagrodą pocieszenia” są gadżety Radia UWM FM.

§4

Przewóz na trasie określonej w § 3 odbywa się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przewozu Pasażerów i Bagażu SprintAir i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Wszystkie pojedyncze konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§6

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyłączeniem pracowników Radia UWM FM.

§7

Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

§8

Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.

§9

Zwycięzca konkursu nie może przenieść swego prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§10

Termin odbioru nagród upływa z dniem 31 sierpnia 2016 roku. Po upływie tego terminu laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.

§11

Nagrodę główną laureat odbiera osobiście w miejscu i trybie wskazanym przez organizatora konkursu.

§12

Uczestnik konkursu może być zaproszony przez cały czas trwania konkursu na finał do studia Radia UWM FM tylko raz.

§13

Biorąc udział w konkursie, laureat wyraża zgodę na przekazanie jego danych personalnych w tym imienia i nazwiska podmiotom będącym organizatorami i sponsorami konkursu.

§14

Uczestnicy konkursu, akceptując warunki Regulaminu, przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych.

§15

Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone.

§16

Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które prześlą na adres konkurs@uwmfm.pl zdjęcie ze swoim wizerunkiem wykonane w trakcie festiwalu, koncertu lub innego wydarzenia muzycznego w 2016 roku. Zdjęcie to ma być wyłączną własnością osoby biorącej udział w konkursie. Przesyłając zdjęcie uczestnik konkursu tym samym wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej Radia UWM FM i profilu Radia UWM FM na portalu Facebook. Uczestnik zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

§17

W mailu prócz zdjęcia należy zawrzeć imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz jego numer telefonu.

§18

Aby wziąć udział w konkursie tygodniowym, zdjęcie należy przesłać do piątku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzającego jeden z finałów cyklicznych określonych w §2 niniejszego Regulaminu (np. zdjęcie przesłane do piątku 15.07.2016 do godziny 12:00 bierze udział w finale organizowanym 18.07.2016r.).

§19

Organizatorzy (każdorazowo w składzie 3 wyznaczonych osób) spośród przesłanych zdjęć w dniu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń na dany tydzień wyłonią 2 zdjęcia. Osoby, które je zgłosiły do konkursu zostaną zaproszone do studia Radia UWM FM na finał. Otrzymają one zaproszenie drogą telefoniczną do godziny 21:00 w piątek poprzedzający dany finał cykliczny.

§20

Uczestnik zaproszony do finału musi wziąć w nim udział osobiście. Nie ma możliwości przekazania tego prawa osobie trzeciej.

§21

Każdy z finałów konkursu odbywać się będzie w audycji prowadzonej na żywo na antenie Radia UWM FM.

§22

W trakcie finału uczestnicy otrzymają pytania z zakresu wiedzy o:

  1. SprintAir S.A.,

  2. Radiu UWM FM,

  1. Berlinie,

  2. muzyce.

§23

Laureatem konkursu jest osoba, która w trakcie finału odpowie poprawnie na większą ilość pytań zadanych przez prowadzącego konkurs.

§24

Laureat każdego z finałów otrzyma nagrodę główną w postaci 1 podwójnego biletu lotniczego w dwie strony na lot na trasie Olsztyn-Mazury - Berli Tegel - Olsztyn-Mazury obsługiwanej przez linię lotniczą SprintAir.

§25

Osoba, która została zaproszona do studia Radia UWM FM, lecz nie została laureatem konkursu otrzyma tzw. „nagrodę pocieszenia” w postaci gażetów Radia UWM FM.

§26

Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie były w stanie przewidzieć lub którym nie mogły zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§27

Jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł stanowiącej kwotę wolną od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

§28

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: