Aktualności
05.05.2017

IV Bieg Uniwersytecki

Zapraszamy do udziału w czwartym Biegu Uniwersyteckim. Impreza jest częścią obchodów Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkiego w Olsztynie i zaplanowano ją 3 czerwca.

Wydarzenie jest skierowane do całych rodzin. Przed startem głównym na stadionie w Kortowie o godz. 11.30 odbędzie się bieg dla dzieci w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 i gimnazjaliści. Potem w trakcie imprezy na stadionie zaplanowany zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci, pod hasłem „Lekkoatletyka dla każdego”.

Podczas biegu głównego do pokonania będzie około 10-kilometrowa trasa po malowniczym terenie Kortowa. Start o godz. 12.

Zawodnicy, którzy zapisali się na listę i wpłacą wpisowe otrzymają pakiet startowy, a w nim koszulkę i gadżet niespodziankę. Ponadto na trasie będą mogli korzystać z napojów i strefy odpoczynku po biegu. Otrzymają także bezpłatny posiłek. Zwycięzcy otrzymają m.in. nagrody pieniężne, a wszyscy, którzy zmieszczą się w limicie czasu wynoszącym 90 minut - medale pamiątkowe. Imprezę uświetni występ czirliderek – studentek UWM.

Zapisywać można się jeszcze osobiście w biurze biegu, czyli w siedzibie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM ul. Prawocheńskiego 7, 10-720 Olsztyn, tel. (0-89) 523 33 08 w piątek 2 czerwca w godz. 15.00-16.30 i w sobotę 3 czerwca w godz. 9.00-10.30.  Wpisowe wynosi 40 zł.

Z kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM Grzegorzem Dubielskim spotkała się Agnieszka Ługowska.

Więcej informacji na stronie: bieguniwersytecki.uwm.edu.pl

Regulamin IV Biegu Uniwersyteckiego
1. Cel zawodów
- promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia ukierunkowane na ochronę i promocję zdrowia, w tym zabezpieczenie prawidłowego przebiegu imprezy,
- włączenie się w obchody Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Organizatorzy:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM,
- Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3. Prowadzenie zapisów oraz odpowiedzialność za wyniki zawodów:
- Sportowy Pomiar Czasu - Superczas.pl oraz sędziowie WMZLA
4. Terminy i miejsce
- Bieg Główny – około 10 kilometrów – 03.06.2017 – start 12:00
- biuro zawodów: Sala sportowa przy ul. Prawocheńskiego 7 czynne 02.06.2017 w godz. 12:00 - 16:00 oraz 03.06.2017 w godz. 09:00 - 11:00
- typ biegu : uliczny z odcinkami terenowymi
- podczas biegu na trasie będą punkty: odżywczy z wodą mineralną oraz po przekroczeniu linii mety woda mineralna.
- trasa biegu  – bieg rozpocznie się i zakończy na stadionie UWM w Kortowie (Olsztyn), trasa będzie wiodła przez Kortowo.
- Limit czasu  – 01h:30min
5. Opłata startowa
- udział w Biegu jest odpłatny
- opłata startowa wynosi 30,00 zł
- płatność przelewem na konto bankowe Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie 42 1240
1590 1111 0000 1453 0579
- w tytule przelewu proszę wpisać „Bieg – imię i nazwisko zawodnika”
- płatność do dnia 20.05.2017
6. Rejestracja i lista startowa
- rejestracji należy dokonać w serwisie superczas.pl (link dostępny na stronie www.bieguniwersytecki.uwm.edu.pl)
- nie ma limitu zarejestrowanych osób
- po rejestracji należy wnieść opłatę startową
- po zaksięgowaniu wpłaty zostanie nadany numer startowy tworząc listę startową – OBOWIĄZUJE  LIMIT DO 500 OSÓB.
- rejestracja oraz możliwość wnoszenia opłaty startowej będzie zablokowana po przekroczeniu 500 osób na liście startowej,
- w celu uzyskania faktury za wniesioną opłatę startową uczestnik powinien przesłać dane na jakie ma być wystawiony dokument (obowiązkowo pełna nazwa nabywcy, dokładny adres oraz  NIP) wraz z dowodem zapłaty i adresem na jaki należy wysłać wystawiony dokument (może być adres e-mail) na adres uwm.olsztyn@azs.pl nie później niż 7 dni od chwili wykonania przelewu.
- odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów
- rejestracja elektroniczna, jak i możliwość wniesienia opłaty startowej, tylko do dnia 20.05.2017 roku
- jeżeli po dniu 20.05.2017 pozostaną wolne numery startowe – będzie możliwość wpisania
się na nie w Biurze Zawodów  – obowiązuje jednak wtedy wniesienie darowizny w wysokości 40,00 zł na działalność statutową Klubu Sportowego – gotówką w Biurze Zawodów.
7. Pakiet startowy:
-koszulka sportowa
- bon na posiłek
- agrafki do przypięcia numeru startowego
- numer startowy
- chip elektroniczny do pomiaru czasu – do zwrotu na mecie
- gadżety
- torba do depozytu
8. Warunki wzięcia udziału w Biegu
- Minimalny wiek uczestnika w biegu głównym ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu.
- Obowiązuje przed stawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności
za swój udział w biegu.
- Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
- Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
- Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
- Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości w przekazach internetowych i w formie drukowanej jako komunikatu po zawodach
- Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem.
9. Informacje dodatkowe
- Szatnie będą znajdowały się w Sali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7.
- Zawodnicy do depozytu oddają rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby,  przekazane w pakietach startowych. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
- Klasyfikacja wg. czasów brutto tzn. od strzału startera
10. Klasyfikacje
- podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
b. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych
- 18-29 lat K i M
- 30-39 lat K i M
- 40-49 lat K i M
- 50+ lat K i M
c. Klasyfikacja
– Student/Studentka UWM oraz Pracownik/Pracowniczka UWM
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa wiązanego do buta.
11. Nagrody
- Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca 1-3) i generalnej mężczyzn (miejsca 1-3) przysługują zawodnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
- Podobnie jest przypadku nagród za kategorie wiekowe
- Dublowanie nagród: Nagrody nie dublują się w przypadku kategorii Open oraz kategorii wiekowych tzn. ten kto odbiera nagrodę w kategorii Open nie odbiera nagrody w kategorii wiekowej. Nagrody mogą
dublować się w przypadku kategorii specjalnych: Studentów oraz Pracowników tzn. ten kto odbiera nagrodę w kategorii Open lub w kategorii wiekowej będzie odbierał nagrodę w kategorii specjalnej o ile spełnia ich wymogi (jest Studentem lub Pracownikiem UWM).
Zawodnik maksymalnie odbiera nagrodę w dwóch kategoriach: Open + specjalna, wiekowa + specjalna;
- Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s. od strzału startera, otrzymają medal.
12. Postanowienia końcowe
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
- Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechan
icznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
- Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
- Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip wiązany do buta
- Przed Biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą).
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania Biegu.
- Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
- Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
- Uczestnicy Biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Biegiem, za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Biegu z przyczyn niezależnych od
niego i niemożliwych do przewidzenia.
- Komitet Organizacyjny ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: