Aktualności
22.07.2013

Mieszkańcy i samorządowcy przychylni wiatrakom na Warmii i Mazurach

Mieszkańcy i samorządowcy przychylni wiatrakom na Warmii i Mazurach

Najczęściej wskazywanymi korzyściami, jakie dają inwestycje w energetykę wiatrową, są: korzyści dla środowiska (65%), wzrost dochodów gmin z podatków płaconych przez inwestora (51%) oraz spadek bezrobocia (46%).

„Budujmy wiatraki na Mazurach w sposób mądry i odpowiedzialny. Energetyka wiatrowa to wiele korzyści dla regionu" - takie przesłanie płynie z debaty publicznej, która toczy się w woj. warmińsko-mazurskim. Głos w czasie „wiatrowego okrągłego stołu" zabrali ostatnio (25 czerwca b.r.) burmistrzowie i wójtowie, a także mieszkańcy regionu, którzy w przeprowadzonych badaniach opinii społecznej jednoznacznie poparli rozwój tej technologii.

Dyskusja publiczna zainicjowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), to odpowiedź na plany Urzędu Marszałkowskiego, który przygotowuje dokument: „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego". Dla wielu gmin w regionie zablokowanie rozwoju energetyki wiatrowej byłoby prawdziwą katastrofą. Wiele samorządów - szczególnie tych spoza głównych szlaków turystycznych - widzi w budowie farm nie tyko korzyści finansowe, ale także szansę poprawy jakości dróg lokalnych i sieci energetycznej. Dla rolników i właścicieli gruntów wiatraki to z kolei dodatkowe źródło przychodu.

- Dobrze planowana na poziomie gminy energetyka wiatrowa w regionie nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz poprawia turystyczne walory gminy. Takie współistnienie jest możliwe i świadczy o tym chociażby zachodniopomorska gmina Wolin, w której od wielu lat istnieją wiatraki, a turystyka prężnie się rozwija - podkreśla Wojciech Cetnarski, prezes PSEW - Na Warmii i Mazurach jest wiele naturalnych obszarów chronionego krajobrazu, jak Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, gdzie nikt nie będzie stawiał wiatraków, bo nie ma przede wszystkim takiej potrzeby, ale inne biedniejsze gminy mogą dzięki przychodom z dużych farm wiatrowych rozwijać swój potencjał turystyczny.

25 czerwca b.r. w Olsztynie odbył się Okrągły Stół Burmistrzów i Wójtów, podczas którego uczestnicy podkreślali, że nie zostali włączeni do konsultacji przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski dokumentu delimitacyjnego. Brak komunikacji z władzami samorządowymi wzbudził uzasadnione obawy o potencjalne skutki przyjęcia dokumentu o charakterze delimitacyjnym na poziomie województwa. Burmistrzowie i wójtowie zwrócili się z apelem o ograniczenie działań związanych z delimitacją energetyki wiatrowej na obszarze województwa i dopuszczenia samorządów gminnych do konsultacji opracowania, z myślą o zrównoważonej ochronie środowiska bez zahamowania ich możliwości rozwoju oraz o możliwym wzmocnieniu budżetów gmin. Wiatraki, które coraz częściej pojawiają się w naszym otoczeniu, w naturalny sposób budzą zainteresowanie i duże emocje.
Uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko dotyczące delimitacji obszarów potencjalnej lokalizacji dużej
energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zaznaczyli, że decyzje o
podjęciu realizacji inwestycji energetyki wiatrowej na terenie gminy, jak również
o rezygnacji z ich realizacji, powinny każdorazowo leżeć po stronie burmistrzów i wójtów, co jest
przejawem ich konstytucyjnej władzy planistycznej. Także większość respondentów (70%) uważa, że
decyzje dotyczące budowy farm wiatrowych powinno zostawiać się gminom, a władze województwa
nie powinny odbierać im możliwości decydowania o takich sprawach.

Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska wynika, że mieszkańcy gmin z farmami wiatrowymi, w
porównaniu do ogółu mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, dostrzegają
zdecydowanie więcej korzyści związanych z budową elektrowni wiatrowych. Zdecydowana większość
respondentów (87%) jest zdania, że elektrownie wiatrowe są dobrym źródłem energii, z czego 39%
sądzi, że jest bardzo dobrym. ¾ badanych (75%) zgodziłoby się także, aby na terenie zamieszkiwanej
przez nich gminy powstała taka elektrownia. Z badań wynika, że energetyka wiatrowa cieszy się
ogólną aprobatą mieszkańców Warmii i Mazur. Dostrzegają oni więcej korzyści niż zagrożeń
płynących z funkcjonowania farm wiatrowych.
Zdaniem PSEW w procesie decydowania o przyszłości energetyki wiatrowej w regionie potrzebna jest
otwarta debata ze wszystkimi stronami. Stowarzyszenie wspiera dobre praktyki w zakresie regulacji
budowy farm wiatrowych, między innymi zabiega o ograniczenie instalowania używanych turbin.
- Stowarzyszenie jako priorytet traktuje czynny udział w opracowywaniu nowych zapisów prawnych,
które będą dbały o interes i bezpieczeństwo lokalnych społeczności - podkreśla Wojciech Cetnarski -
Rozwój energetyki wiatrowej musi być zrównoważony, przyjazny dla środowiska i musi uwzględniać
zarówno interes mieszkańców, jak i inwestorów.

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: