Aktualności
11.02.2020

Walentynkowy konkurs Radia UWM FM

Regulamin Konkursu WALENTYNKOWEGO w Radiu UWM FM.
 

§1
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Radio UWM FM.
 
§2.
Sponsorami konkursu są:
1. Bo No Bo Kuchnia roślinna
2. Cukiernia Słodka Sztuka
3. Pijana Czapla
4. Teatr im. Stefana Jaracza
5. Wosk na włos
 
§3
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Radia UWM FM.
 
§4
Konkurs jest organizowany  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
§5
Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym  Regulaminie oraz na opublikowanie imienia (ewentualnie nazwiska) w trakcie programu radiowego.

§6
Każdy z 5 laureatów Konkursu Walentynkowego zostanie wyłoniony w jednym z 5 konkursów przeprowadzonych na antenie Radia UWM FM w dniu 14.02.2020 roku:
1.W audycji  RADIO RANO wyłonionych zostanie dwóch laureatów. Pierwszy wyłoniony zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci jednego vouchera na tort w kształcie serca od Cukierni Słodka Sztuka, który należy odebrać 14.02.2020 roku w w/w cukierni. Drugi laureat otrzyma podwójne zaproszenie na spektakl - „Ja ciebie kocham! Ach, te słowa tak dziwnie w moim sercu brzmią...” który odbędzie się 14.02.2020 roku o godzinie 19:30 w Teatrze im. Stefana Jaracza.
2.W audycji GRAMY TWOJE wyłoniony zostanie jeden laureat, który otrzyma dwa vouchery na kolację do restauracji Bo No Bo Kuchnia roślinna (termin realizacji nagrody ustalany jest indywidualnie z restauracją, przy czym nie może nastąpić później niżeli z dniem 29.02.2020 roku)
3.W audycji UWM FM PO POŁUDNIU wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma dwa vouchery do profesjonalnego studia depilacji woskiem Wosk na włos (termin realizacji nagrody ustalany jest indywidualnie ze studiem, przy czym nie może nastąpić później niżeli z dniem 30.03.2020 roku).
4.W audycji ELEKTRONICZNE PODRÓŻE wyłoniony zostanie jeden laureat, który otrzyma nagrodę w postaci dwuosobowego zaproszenia na wydarzenie „Piaskownica”, które odbędzie się w Pijanej Czapli dnia 15.02.2020 roku oraz voucher na sumę 100 zł do wykorzystania w trakcie wydarzenia.
 
§7
Wartość każdej z 5 nagród konkursowych nie przekracza kwoty 760 zł stanowiącej kwotę wolną od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
 
§8
Wszystkie pojedyncze konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
§9
Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które do godziny 23:59 dnia 13.02.2020 roku wysłały maila na adres konkurs@uwmfm.pl, w którym podały swoje imię i numer telefonu oraz wskazały i uzasadniły, którą nagrodę wymienioną w §6 wybierają.
 
§10
Pięć osób, które prześle najciekawsze uzasadnienia zostanie wyłonione do jednego z 5 głównych konkursów, przy czym dodatkowo zostanie wyłoniona również tzw. „lista rezerwowa” składająca się z 5 dodatkowych uczestników, która wykorzystana zostanie tylko w przypadku konieczności realizacji konkursu dodatkowego.
 
§11
Rozstrzygnięcie pojedynczego głównego konkursu odbywa się na żywo na antenie Radia UWM FM. Każda z nagród zostaje wyszczególniona na początku trwania każdego z pojedynczych konkursów. Prezenter prowadzący audycję rozstrzygnie pojedynczy konkurs poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer dobrowolnie wskazany w wiadomości e-mail przez wyłonionego uczestnika konkursu głównego. Jeśli osoba wskazana w e-mail przez uczestnika konkursu w trakcie trwania konkursu na żywo na antenie Radia UWM FM stwierdzi, iż chce towarzyszyć uczestnikowi konkursu w realizacji nagrody, o którą się on ubiega, wówczas uczestnik konkursu otrzymuje jedną z 5 nagród, a tym samym staje się laureatem konkursu. W przypadku, gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu nie potwierdzi chęci realizacji nagrody wraz z uczestnikiem konkursu, wówczas uczestnik konkursu, który ów osobę wskazał nie otrzymuje żadnej nagrody, tym samym nie zostaje laureatem konkursu.
 

§12
W przypadku niewyłonienia laureata w konkursie głównym w konkretnej audycji organizowany jest konkurs dodatkowy, który ma na celu wyłonienie laureata. W każdej z czterech audycji konkurs dodatkowy może odbyć się tylko raz, dla każdej z 5 nagród osobno.
 
§13
W sytuacji gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu po trzech następujących bezzwłocznie po sobie próbach wykonania połączenia telefonicznego nie odbierze połączenia bądź w trakcie rozmowy telefonicznej nie wyrazi chęci kontynuowania rozmowy, wówczas prezenter realizuje konkurs dodatkowy.

§14
Laureat konkursu nie może przenieść swego prawa do otrzymania nagrody na osobę  trzecią.
 
§15
Nagrody przyznane laureatom w każdym z 5 konkursów nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.
 
§16
Organizator oraz partnerzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów lub spożyciem produktów będących przedmiotem nagrody.
 
§17
Termin odbioru nagród w siedzibie Radia UWM FM.
- voucher na tort od Cukierni Słodka Sztuka – 14.02.2020 roku;
- zaproszenia na spektakl do Teatru im. Stefana Jaracza - 14.02.2020 roku;
- bilet na koncert i voucher do Pijanej Czapli – 15.02.2020 roku;
- zaproszenia na kolację do restauracji Bo No Bo Kuchnia roślinna – do 28.02.2020 roku;
- vouchery do profesjonalnego studia depilacji woskiem Wosk na włos - do 28.02.2020 roku.

§18
Po upływie wyżej podanych terminów laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.
 
§19
Nagrodę laureat odbiera osobiście W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości.
 

§20
W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać inny wskazany przez laureata członek rodziny lub znajomy okazując przy tym upoważnienie laureata konkursu oraz  podpisaną przez niego „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych” i „Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych”.


§21
Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 
§22
Laureat każdego z konkursów przez 7 dni od wygranej nie może brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM.
 
§23
Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie wszystkich  podanych przez nich danych osobowych przez Radio w celach promocyjno-marketingowych oraz statystycznych związanych z prowadzoną przez Radio działalnością.
 
§24
Uczestnicy konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania wszystkich danych zarówno swoich jak i osób, wskazanych przez nich w wysłanej wiadomości e-mail na adres: konkurs@uwmfm.pl .

§25
Radio otrzymuje prawo do publikacji listy zwycięzców poszczególnych konkursów w programie lub na własnych stronach internetowych.
 
§26
Radio ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu lub jego partnerów.
 
§27
Radio UWM FM zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.
 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: