Aktualności
10.02.2018

Walentynkowy konkurs na 95,9 fm

Zapraszamy do udziału w naszej walentynkowej zabawie. Wyślij imię bliskiej Ci osoby oraz kontakt do niej. A my zaprosimy Was na romantyczną kolację lub do teatru. Mamy też inne nagrody! I koniecznie słuchajcie Radia UWM FM 14 lutego od samego rana!

 

Regulamin Konkursu WALENTYNKOWEGO w Radiu UWM FM

§1  Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Radio UWM FM.

§2.  Sponsorami konkursu są:
1. MEZZE,
2. prezentmarzeń.com,
3. TangoMagia Olsztyn,
4. Tapasta,
5. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

§3  Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Radia UWM FM.

§4  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§5  Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz na opublikowanie imienia (ewentualnie nazwiska) w trakcie programu radiowego.

§6  Każdy z 5 laureatów Konkursu Walentynkowego zostanie wyłoniony w jednym z 5 konkursów przeprowadzonych na antenie Radia UWM FM w dniu 14.02.2018 roku. W audycji RADIO RANO wyłonionych zostanie 2 laureatów, w audycji Gramy Twoje wyłoniony zostanie 1 laureat, natomiast w audycji UWM FM PO POŁUDNIU wyłonionych zostanie 2 laureatów.

§7  Wartość każdej z 5 nagród konkursowych nie przekracza kwoty 760 zł stanowiącej kwotę wolną od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

§8  Wszystkie pojedyncze konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§9  Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które do godziny 23:59 dnia 13.02.2018 roku wysłały maila na adres konkurs@uwmfm.pl , w którym podały imię i numer telefonu osoby, którą uważają za swoją „drugą połówkę”  oraz uzasadnienie w którym wskażą czemu to właśnie oni powinni zostać zaproszeni do udziału w zabawie i wygrać jeden z prezentów (maksymalnie 5 zdań).

§10  Pięć osób, które prześle najciekawsze uzasadnienia zostanie wyłonione do jednego z 5 głównych konkursów, przy czym dodatkowo zostanie wyłoniona również tzw. „lista rezerwowa” składająca się z 5 dodatkowych uczestników, która wykorzystana zostanie tylko w przypadku konieczności realizacji konkursu dodatkowego.

§11  Rozstrzygniecie pojedynczego głównego konkursu odbywa się na żywo na antenie Radia UWM FM. Prezenter prowadzący audycję rozstrzygnie pojedynczy konkurs poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer dobrowolnie wskazany w wiadomości e-mail przez wyłonionego uczestnika konkursu głównego. Jeśli osoba wskazana przez uczestnika konkursu w trakcie trwania konkursu na żywo na antenie Radia UWM FM stwierdzi, iż chce otrzymać prezent, wówczas uczestnik konkursu otrzymuje jedną z 5 nagród, a tym samym staje się laureatem konkursu, przy czym każda z nagród zostaje wyszczególniona na początku trwania każdego z pojedynczych konkursów. W przypadku, gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu nie wyrazi chęci otrzymania prezentu, wówczas uczestnik, który ją wskazał nie otrzymuje żadnej nagrody, tym samym nie zostaje laureatem konkursu.

§12  W przypadku niewyłonienia laureata w konkursie głównym w konkretnej audycji organizowany jest konkurs dodatkowy, który ma na celu wyłonienie laureata. W każdej z dwóch audycji konkurs dodatkowy może odbyć się tylko raz dla każdej z 5 nagród osobno.

§13  W sytuacji gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu po trzech następujących bezzwłocznie po sobie próbach wykonania połączenia telefonicznego nie odbierze połączenia bądź w trakcie rozmowy telefonicznej nie wyrazi chęci kontynuowania rozmowy, wówczas prezenter realizuje konkurs dodatkowy.
§14  Laureat konkursu nie może przenieść swego prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§15  Nagrody przyznane laureatom w każdym z 5 konkursów nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.

§16  Organizator konkursu oraz sponsorzy nagród nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów lub spożyciem produktów będących przedmiotem nagrody.

§17  Termin odbioru nagrody w postaci zestawu prezentowego PrezentMarzeń - Dla Dwojga od prezentmarzeń.com, wynosi 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, przy czym laureat nagrodę odbiera w lokalu znajdującym się przy ul. Tuwima 26 w Olsztynie (realizacja nagrody musi nastąpić zgodnie z instrukcją wskazaną przez sponsora).
Zaproszenie od TangoMagia Olsztyn na indywidualną godzinną lekcję dla dwojga wprowadzającą w świat tanga argentyńskiego laureat musi zrealizować w miejscu wskazanym przez sponsora do 14.03.2018 roku, przy czym termin realizacji zaproszenia musi indywidualnie ustalić ze sponsorem maksymalnie do 28.02.2018 roku.
Laureat konkursu, który wygrał zaproszenie o wartości 80 zł do restauracji MEZZE albo restauracji TAPASTA nagrodę może zrealizować w restauracji w dniach 19.02.2018-04.03.2018r.
W przypadku 2 osobowego zaproszenia do Teatru im. Stefana Jaracza na spektakl „Lot nad kukułczym gniazdem” odbiór nagrody musi nastąpić w w/w teatrze w dniu 14.02.2018 roku o godz. 19.

Po upływie wyżej wskazanych terminów laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.

§18  Nagrodę laureat odbiera osobiście W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

§19  W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać inny wskazany przez laureata członek rodziny lub znajomy okazując przy tym upoważnienie laureata.

§20  Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§21  Laureat każdego z konkursów przez 7 dni od wygranej nie może brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM.

§22  Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie wszystkich podanych przez nich danych osobowych przez Radio w celach promocyjno - marketingowych oraz statystycznych związanych z prowadzoną przez Radio działalnością.

§23  Uczestnicy konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania wszystkich danych zarówno swoich jak i osób, wskazanych przez nich w wysłanej wiadomości e-mail na adres konkurs@uwmfm.pl .
§24  Radio otrzymuje prawo do publikacji listy zwycięzców poszczególnych konkursów w programie lub na własnych stronach internetowych.

§25  Radio ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu lub jego partnerów.

§26  Radio UWM FM zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.Przyjaciele - stań się jednym z nich: