Aktualności
04.03.2017

Podaruj prezent na Dzień Kobiet z Radiem UWM FM!

Regulamin Konkursu z okazji DNIA KOBIET w Radiu UWM FM.


§1
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Radio UWM FM.

§2.
Partnerami konkursu są:
1. Fish Bar
2. Fitness Club Sylwetka
3. Gabinet Cattleya-Derm
4. Malta Cafe
5. Tapasta
6. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

§3
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Radia UWM FM.

§4
Konkurs jest organizowany  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§5
Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz na opublikowanie imienia (ewentualnie nazwiska) w trakcie programu radiowego.

§6
Każdy z 6 laureatów konkursu zostanie wyłoniony w jednym z 6 konkursów przeprowadzonych na antenie Radia UWM FM w dniu 08.03.2017 roku. W audycji  RADIO RANO i audycji UWM FM PO POŁUDNIU wyłonionych zostanie  po 3 laureatów.

§7
Wartość każdej z 6 nagród konkursowych nie przekracza kwoty 760 zł stanowiącej kwotę wolną od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

§8
Wszystkie pojedyńcze konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§9
Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które do godziny 23:59 dnia 07.03.2017 roku wysłały maila na adres konkurs@uwmfm.pl , w którym podały imię i numer telefonu kobiety, która zdaniem osoby biorącej udział w konkursie jest dla niej/niego ważna. W wiadomości e-mail należy również zawrzeć kilkuzdaniowe uzasadnienie (maksymalnie 5 zdań).

§10
Sześć osób, które prześlą najciekawsze uzasadnienia zostaną wyłonione do jednego z 6 głównych konkursów, przy czym dodatkowo zostanie wyłoniona również tzw. „lista rezerwowa” składająca się z 6 dodatkowych uczestników, która wykorzystana zostanie tylko w przypadku konieczności realizacji konkursu dodatkowego.

§11
Rozstrzygniecie pojedynczego głównego konkursu odbywa się na żywo na antenie Radia UWM FM. Prezenter prowadzący audycję rozstrzygnie pojedynczy konkurs poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer dobrowolnie wskazany w wiadomości e-mail przez wyłonionego uczestnika konkursu głównego i zaprezentowanie uzasadnienia wskazanego w zgłoszeniu przez tegoż uczestnika. Jeśli osoba wskazana przez uczestnika konkursu w trakcie trwania konkursu na żywo na antenie Radia UWM FM stwierdzi, iż chce otrzymać prezent od uczestnika konkursu, wówczas uczestnik konkursu otrzymuje jedną z 6 nagród a tym samym staje się laureatem konkursu, przy czym każda z nagród zostaje wyszczególniona  na początku trwania każdego z pojedyńczych konkursów. W przypadku gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu nie wyrazi chęci otrzymania prezentu wówczas uczestnik, który ją wskazał nie otrzymuje żadnej nagrody, tym samym nie zostaje laureatem konkursu.

§12
W przypadku niewyłonienia laureata w konkursie głównym w konkretnej audycji organizowany jest konkurs dodatkowy, który ma na celu wyłonienie laureata. W każdej z dwóch audycji konkurs dodatkowy może odbyć się tylko raz dla każdej z 6 nagród osobno.

§13
W sytuacji gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu po trzech następujących bezzwłocznie po sobie próbach wykonania połączenia telefonicznego nie odbierze połączenia bądź w trakcie rozmowy telefonicznej nie wyrazi chęci kontynuowania rozmowy, wówczas prezenter realizuje konkurs dodatkowy.


§14
Laureat konkursu nie może przenieść swego prawa do otrzymania nagrody na osobę  trzecią.


§15
Nagrody przyznane laureatom w każdym z 6 konkursów nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.

§16
Organizator oraz partnerzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów lub spożyciem produktów będących przedmiotem nagrody.

§17
Termin odbioru nagród w postaci realizacji zaproszeń do restauracji Fish Bar, Tapasta oraz Malta Cafe wynosi 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursów (tj. realizacja zaproszeń musi nastąpić w dniach 9-22.03.2017 roku). Natomiast w przypadku odbioru voucherów do Fitness Club Sylwetka oraz Gabinet Cattleya-Derm termin odbioru nagród wynosi dwa tygodnie od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. odbiór voucherów musi nastąpić do 22.03.2017 roku), przy czym laureat nagrodę w postaci vouchera musi odebrać w siedzibie Radia UWM FM. W przypadku zaproszenia do Teatru im. Stefana Jaracza odbiór nagrody musi nastąpić 10.03.2017 roku. Po upływie wyżej wskazanych terminów laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.

§18
Nagrodę laureat odbiera osobiście. W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

§19
W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać inny wskazany przez laureata członek rodziny lub znajomy okazując przy tym upoważnienie laureata.

§20
Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§21
Laureat każdego z konkursów przez 7 dni od wygranej nie może brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM.

§22
Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie wszystkich  podanych przez nich danych osobowych przez Radio w celach promocyjno- marketingowych oraz statystycznych związanych z prowadzoną przez Radio działalnością.

§23
Uczestnicy konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania wszystkich danych zarówno swoich jak i osób, wskazanych przez nich w wysłanej wiadomości e-mail na adres konkurs@uwmfm.pl .

§24
Radio otrzymuje prawo do publikacji listy zwycięzców poszczególnych konkursów w programie lub na własnych stronach internetowych.

§25
Radio ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu lub jego partnerów.

§26
Radio UWM FM zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów. 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: