Aktualności
05.10.2018

Ruszają szkolenia dla pracowników i studentów UWM

Doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz podniesienie jakości zarządzania uczelnią - na te cele Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał 33 miliony złotych dofinansowania. Przez najbliższe cztery lata z programu szkoleń skorzysta blisko 2500 tysiąca osób.

Szkolenia związane są z wdrożeniem na UWM „Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 3.5, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W jaki sposób wydatkowane będą pieniądze? Kto będzie mógł skorzystać ze wspomnianych szkoleń i czego dokładnie będą one dotyczyć? Z Andrzejem Przegrockim - koordynatorem ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Projektów Europejskich UWM w Olsztynie - spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Uczelnia zrealizuje 18 zadań, w tym 16 zadań z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz 2 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią:

Zadanie I – przygotowanie i realizacja nowych programów kształcenia w języku angielskim (Wydział Nauk Ekonomicznych: logistyka na kierunku zarządzanie, studia II stopnia.
Wydział Nauki  o Żywności: dairy technlogy na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia).

Zadanie II – warsztaty z zakresu technologii komputerowych (ICT) dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii, kierunków: biologia, biotechnologia,  mikrobiologia.

Zadanie III – certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców (Wydział Bioinżynierii Zwierząt).

Zadanie IV – certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

Zadanie V – specjalistyczne warsztaty w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z wiodących ośrodków naukowych w Europie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

Zadanie VI – warsztaty i wizyty studyjne studentów w wybranych zakładach przemysłu spożywczego Europy (Wydział Nauki o Żywności).

Zadanie VII – programy stażowe dla studentów Wydziałów: Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności (staże u pracodawców).

Zadanie VIII -  studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii (studia interdyscyplinarne, aplikacyjne i międzynarodowe; udział wykładowców z zagranicy, plan studiów w 50% realizowany w języku angielskim).

Zadania od IX do XV – realizacja działań podnoszących kompetencje dydaktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów: Biologiii i Biotechnologii, Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Środowiska, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności oraz Studium Języków Obcych. Specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu innowacyjnych metod nauczania, kursy wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych i multimedialnych w procesie nauczania, kursy i szkolenia z języka angielskiego w dydaktyce.

Zadanie XVI – programy stażowe dla pracowników naukowo – dydaktycznych UWM w Olsztynie (150 staży naukowych, w tym 120 staży zagranicznych; 150 staży naukowo-dydaktycznych, w tym 120 staży zagranicznych oraz 50 staży praktycznych u pracodawców w Polsce). 

Zadanie XVII – realizacja cyklu szkoleń w zakresie podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania uczelnią, w tym: szkolenia językowe, szkolenia z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zmian prawnych w systemie szkolnictwa wyższego, kontroli i audytu wewnętrznego, zarządzania finansami, zarządzania projektami i komercjalizacji wyników badań, zarządzania zasobami informatycznymi, zarządzania jakością kształcenia i współpracą międzynarodową. Ponadto zostanie zrealizowany cykl szkoleń miękkich związanych z podniesieniem kompetencji zarządczych i rozwojowych pracowników.

Zadanie XVIII – wdrażanie informatycznych narzędzi zarządzania.

W realizacji zadań uczestniczyć będą 2483 osoby, w tym:

-   489 nauczycieli akademickich,

-  1294 studentów i doktorantów,

-   700 osób zatrudnionych w strukturach administracyjnych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: zpr.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: